1. Ποιος είναι ο σκοπός της πολιτικής μας

Η Υπεραγορά Κκολιάς ως ο Υπεύθυνος Φορέας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες του Ευρωπαικού Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( « ο Κανονισμός» ).

Η συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική ισχύει για όλο το προσωπικό της ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ μας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών Στελεχών, του προσωπικού της και των Εξωτερικών της Συνεργατών που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων κατά εντολή και λογαριασμό μας. Η παρούσα πολιτική ορίζει τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, επεξηγεί το σκοπό συλλογής και χρήσης τους, το πότε, γιατί και σε ποιους μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε και τέλος τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε και για πιο σκοπό;

2.1 Πελάτες

Για σκοπούς αίτησης σας για τη δωροκάρτα μας και ενημέρωσης σας για τις προσφορές μας σε προιόντα μας συλλέγουμε προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γεννήσης ( προαιρετική) Διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθνση.

Για τη συλλογή και επεξεργασία των πιο πάνω δεδομένων λαμβάνουμε τη ρητή σας συγκατάθεση.

Για σκοπούς περιήγησης στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε:

 • Πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και πληροφορίες για τη συχνότητα επίσκεψης στις διαφημίσεις προινόντων μας.
 • Πληροφορίες για τις συσκευές που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε τις υπηρεσίες μας (κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP, τύπος περιηγητή και στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής).

Για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης σας για σχετικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες μας η συμμετοχής σας σε προωθητικές μας ενέργειες συλλέγουμε

 • Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας δίνετε με τη συγκατάθεση σας σε επικοινωνία μαζί σας (για παράδειγμα όνομα, κινητό τηλέφωνο και πληροφορίες επικοινωνίας).
 • Η επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς διαφήμισης ή εμπορικής προώθησης γίνεται μέσω μηνυμάτων sms, της ιστοσελίδας μας ή και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ως πελάτες μας έχετε το δικαίωμα διακοπής της λήψης μηνυμάτων σχετικών με διαφημιστικές και προωθητικές ενημερώσεις, ανά πάσα στιγμή το επιθυμείτε κάνοντας κλικ στο Stop SMS στο τέλος κάθε διαφημιστικού sms ή καλώντας στο τηλέφωνο 22381750 ζητώντας όπως μην σας αποσταλεί ξανά μήνυμα.

Για σκοπούς επίσκεψης σας στο κατάστημα μας

 • Η εικόνα σας είναι πιθανό να καταγραφεί από το Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης μας, το οποίο είναι εγκαταστημένο για λόγους ασφαλείας σας, αποτροπής εγκληματικών ενεργειών, αντικοινωνικής συμπεριφοράς και προστασίας της περιουσίας μας.

2.2 Εξωτερικοί συνεργάτες

Για σκοπούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και επαγγελματικής συνεργασίας, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της διευθέτησης οικονομικών οφειλών των Συνεργατών μας συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε.

Ι. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο γραφείου, Κινητό τηλέφωνο, Ηλεκτρονική διεύθυσνη Ταχυδρομείο, αριθμός ταυτότητας, επαγγελματική ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός Φ.Π.Α.

2.3 Προμηθευτές προιόντων

Για σκοπούς της επαγγελματικής συνεργασίας και επικοινωνίας με την Εταιρεία, εξουσιοδοτημένο εργοδοτούμενο ή αυτών που χειρίζονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες της Υπεραγοράς μας συλλέγουμε την επωνυμία, Διεύθυνση,σταθερό τηλέφωνο γραφείου, κινητό τηλέφωνο πωλητή, αριθμό εγγραφής Εταιρείας, αριθμό Φ.Π.Α. και την εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και για πιο ακριβώς σκοπό

3.1 Πελάτες

Ι.Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχουμε αναθέσει συγκεκριμένες υπηρεσίες και συμπεριλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αυστηρά κατά εντολή και λογαριασμό μας.

Όταν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα πελατών μας σε Εξωτερικούς Συνεργάτες απαιτούμε από αυτούς, μέσω σχετικής συμφωνίας, να τα διατηρήσουν ασφαλή, και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Κανονισμού και δεν τους επιτρέπεται χρήση των προσωπικών δεδομένων πελατών μας για δικούς τους διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς

ΙΙ. Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα εάν το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή Κανονισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής.

3.2 Συνεργάτες/Προμηθευτές

Στην Υπεύθυνη Λογιστηρίου και στους Εγκεκριμένους Ελεγχτές μας στο πλαίσιο της οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης της συμφωνίας και της έκδοσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων.

Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών μας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για την απονομή δικαιοσύνης ή και τη διερέυνηση ποινικών αδικημάτων.
 • Για κατοχύρωση, άσκηση και υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων σε νομική διαδικασία (περιλαμβανομένης και της παροχής προσωπικών δεδομένων σε άλλους για σκοπούς αποφυγής απάτης).

4. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Για όση περίοδο διαρκεί ή πελατοκεντρική ή επαγγελματική σχέση. Για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες ή δικαστική ή άλλη νομική διαδικασία ή διακανονισμός.

Για όσο χρονικό διάστημα προνοείται από νομοθεσία ή κανονισμό της Δημοκρατίας με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών μέτρων προστασίας.

Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για στατιστικούς και ιστορικούς σκοπούς.

5. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα.

Εφαρμόζουμε ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τη συλλογή, αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων ως ακολούθως:

 1. Χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας στους υπολογιστές, όπως κωδικούς πρόσβασης, αυτόματο κλείδωμα υπολογιστή, back ups κ.α για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων.
 2. Κατοχηρώνουμε την εχεμύθεια Συνεργατών και Πάροχων Υπηρεσιών με ειδική συμφωνία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 3. Επιτρέπουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας και μόνο στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους και έμπιστους συνεργάτες και μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους.
 4. Ελέγχουμε τακτικά τα συστήματά μας μέσω εξιδεικευμένου εξωτερικού συνεργάτη Μηχανογράφησης για πιθανές ευπάθειες ή επιθέσεις και αναβαθμίζουμε συνεχώς το σύστημα ασφαλείας.

Ζητούμε απόδειξη ταυτότητας και ιδιότητας πριν κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες με προσωπικά δεδομένα.

6. Ποια είναι τα δικεώματα σας

Ως πελάτης ή συνεργάτης της ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΚΚΟΛΙΑΣ έχετε το δικαίωμα:

 1. Πρόσβασης η λήψης αντιγράφων με πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Διόρθωσης, αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς είναι λανθασμένα ή ελλειπή.
 3. Υποβολής παραπόνου για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε ή χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 4. Ανάκλησης συγκατάθεσης σας εκεί όπου αποτελεί νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 5. Εναντίωσης, αν πιστεύετε ότι μια συγκεκριμένη επεξεργασία μας δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

7. Ποιός είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Σύμφωνα με τον κανονισμό έχουμε ορίσει στην υπεραγορά υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων την κ. Χριστίνα Φωτίου με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για την άσκηση των δια κανονισμού δικαιωμάτων σας μέσω των πιο κάτω στοιχείων :

Τηλέφωνο επικοινωνίας :22381750 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kkolias.com

Η υπεύθυνη προστασίας δεδομένων μας θα μελετήσει το παράπονό σας και θα συνεργαστεί σας για την επίλυση του θέματος.

Με εκτίμηση,

Πανίκος Κκολιάς
Γενικός Διευθυντής